O mne

rolandCelostný pohľad a prístup  na život a človeka, je to čo by ma mohlo, charakterizovať jedným slovom, ak by to bolo možné. Od časov kedy si pamätám ma poháňala vo zvedavosti a poznávaní myšlienka, ako veci fungujú a s čím všetkým ich jednotlivosti súvisia. Na človeka nazerám ako na výsostne individuálnu bytosť, avšak neoddeliteľne vnorenú do kontextu sveta a jeho všeobecných pravidiel a zákonitostí.

Svoje služby ponúkam ako psychológ s magisterským titulom, ktorý som získal na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne, kde som obhájil diplomovú prácu v oblasti pozitívnej psychológie, konkrétne výskumu silných stránok osobnosti a ich vplyvu na osobnú pohodu a kvalitu sociálnych vzťah. Naďalej prehlbujem svoje odborné znalosti v oblasti  psychoterapie.

Prax zahrňuje skúsenosti ako animátor, koordinátor, sociálny pracovník, koterapeut v práci s mládežou s poruchami správania, a tiež s dospelým klientom v rodinnej a individuálnej terapii.  Pôsobil som v organizáciách Orchidea n.o., v Detskom domove Necpaly , Manus o.z. a v CPPPaP Martin  ako psychológ. Osvedčenie mediátora som získal v zmysle platných predpisov v odbornej príprave a som zapísaný v zozname mediátorov na Ministerstve vnútra pod číslom 1010. Na vlastnú žiadosť som sa rozhodol dať vyčiarknuť zo zoznamu mediátorov, mediáciu teda nevykonávam.

V svojom prístupe kombinujem a uplatňujem získané odborné vedomosti, pracovné ale i životné skúsenosti. Toho času pracujem metódou PCA – na klienta zameraný prístup, ktorej autorom je C.R.Rogers.

Okrem práce psychológa umelecky a remeselne  tvorím pod vlastnou značkou.

Ďalšie vzdelávanie:

Ukončený 2 ročný akreditovaný výcvik SUPERVÍZOR (Český inštitút PCA)

Ukončený 5 ročný akreditovaný terapeutický výcvik : Poradenstvo a terapia zameraná na klienta – 990 hod. (Český inštitút PCA)

Systemická a rodinná terapia – 200 hod. (ISZ Košice – Košický inštitút pre systemickú skúsenosť)

Odborná príprava mediátora – 200 hod. (Gavalieri s.r.o.)

Poradenstvo v kontexte učenia a práce C.R.Rogersa – 100 hod.  (Inštitút psychoterapeutických štúdií)